Išči

Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke iz aluminija in njegovih zlitin. Svojim odjemalcem ponujamo servis in storitve na visoki ravni kakovosti. Prizadevamo si nenehno zmanjševati vplive na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Z uvajanjem in izvajanjem nenehnih izboljšav procesov želimo doseči dolgoročno zadovoljstvo in lojalnost odjemalcev, visoko stopnjo zdravja in varnosti ter zavzetosti zaposlenih in nenehno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Strateške usmeritve za postavljanje izvedbenih ciljev skupine Impol

KAKOVOST

Poslovna rast, dolgoročna finančna varnost in rast dodane vrednosti na zaposlenega.

Rast zadovoljstva odjemalcev z vse boljšim obvladovanjem rokov in pravočasnih dobav ter zmanjševanjem pritožb odjemalcev.

Razvoj in vlaganja v izdelke s ciljem vključevanja naprednih tehnologij in ustvarjanja inovativnih izdelkov.

 

OKOLJE

Prispevati k ohranjanju naravnih virov z recikliranjem sekundarnih surovin in skrbno rabo vseh virov, še posebej z znižanjem specifičnih rab energentov z vlaganjem v energetsko učinkovitejše naprave.

Postopno vlagati v najboljše razpoložljive proizvodne tehnike, uvajati varnejše in zdravju prijaznejše postopke skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ob upoštevanju načela gospodarnosti.

 

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

Nenehno razvijati kompetence zaposlenih za gradnjo zavzetosti in pripadnosti.

Graditi organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta.

 

VAROVANJE INFORMACIJ

Nenehno vlagati v izboljšave postopkov, ustrezno tehnologijo in ozaveščanje ljudi za zviševanje stopnje varovanja informacij.

Graditi organizacijsko kulturo, v kateri so varovanje poslovnih skrivnosti organizacije, varovanje osebnih podatkov ter drugih pravic in svoboščin posameznikov pomemben in močan imperativ delovanja.

Zaveza skupine Impol

Nenehno bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti pri delu.

Prisluhnili bomo in se odzvali na potrebe, pričakovanja, ideje in pobude vseh zainteresiranih strani, predvsem odjemalcev, zaposlenih in javnosti.

Na vseh področjih delovanja bomo prepoznavali in obvladovali tveganja, ki bi lahko ogrožala poslovanje družbe.

Prizadevali si bomo za nenehno zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica sedanjega in preteklega delovanja.

Naše aktivnosti na področju upravljanja zaposlenih bodo usmerjene h gradnji zavzetosti ter preprečevanju poškodb in okvar zdravja.

Posamezno podjetje bo na vseh ravneh poslovanja spoštovalo zakonske zahteve in vse druge zaveze, ki jih je podjetje sprejelo z relevantnimi zainteresiranimi stranmi.